Home 2018September22

توضیح CRM

برای بحث در مورد نرم افزار CRM، قصد دارم از یک قیاس استفاده کنم که ممکن است مفید باشد. فرض کنید شما یک عضو بسیار خوبی از خانواده تان هستید و شما 10 فامیل نزدیک دارید که تولدهایشان را به خاطر می آورید.   فرض کنید که شما همچنین مایل به ارسال ده کارت تبریک […]

Read More